“CẦN NHÌN RÕ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9”

Thứ năm - 02/09/2021 22:40
Cần nhìn rõ những luận điểm sai trái, phản động và kiên quyết đấu tranh phản bác, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam.Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cả nước chuẩn bị tổ chức Lễ kỉ niệm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các thế lực thù địch nước ngoài, phần tử cơ hội chính trị trong nước và bọn phản động lưu vong lại tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chống phá, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử bản chất dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, cần nhìn rõ những luận điểm sai trái, phản động và kiên quyết đấu tranh phản bác, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam.

Trải qua 75 năm kể từ mùa thu năm 1945, nhưng trong thẳm sâu ký ức của người dân Việt Nam vẫn luôn im đậm hình ảnh những tháng ngày hào hùng, niềm hạnh phúc lớn lao khi chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đây mở ra kỷ nguyên độc lập, đưa nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Về ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lịch sử dân tộc ta có nhiều thời kỳ rất vẻ vang. Nhưng trước ngày Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ “Đông Dương thuộc Pháp”. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamít dơ bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô... Cách mạng Tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước ta lại lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển”. Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc để giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột.

Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hiển nhiên của lịch sử. Tuy nhiên, đến ngày này hằng năm, trên mạng Internet xuất hiện nhiều bài viết thể hiện luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, nhận thức lệch lạc của các thế lực thù địch, các phần tử phản động và phần tử xấu, đặc biệt đây là thời điểm chúng ta đang hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Những luận điệu xuyên tạc đó không những phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng 8, mà còn tác động đến một bộ phận quần chúng nhân dân, do thiếu cảnh giác, bản lĩnh chính trị không vững vàng, có thể ngộ nhận, dao động, suy giảm niềm tin vào con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Một số đối tượng cho rằng: “Cách mạng Tháng Tám thành công nhờ may mắn”, rõ ràng là chúng có ý đồ muốn hạ thấp giá trị cuộc cách mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lịch sử đã chứng minh, để có cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trên cả nước trong mùa thu Tháng Tám năm 1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua quãng thời gian 15 năm gian khổ với 03 phong trào đấu tranh vô cùng khốc liệt, gian khổ đó là: Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, phong trào dân chủ 1936 – 1939, phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Đảng đã lãnh đạo nhân dân, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân. Trong thời khắc quyết định của lịch sử dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Người đã khẳng định "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...". Điều mà trong chúng ta ai cũng nhận thấy là hoàn cảnh lịch sử thời điểm tháng 8/1945 đã tạo ra thời cơ vàng để dân tộc Việt Nam đứng lên làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Đó là thời điểm mà quân phát xít Nhật đã thất bại, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15/8/1945. Khi thời cơ đã chín muồi, cả dân tộc Việt Nam với quyết tâm sắt đá, tinh thần quân với dân một lòng, đó là thời điểm vào cuối tháng 7/1945, Bác Hồ đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Nhưng nếu chỉ có thời điểm thuận lợi thì chưa thể tạo nên cuộc cách mạng thành công. Để làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám vào mùa thu năm 1945 là sự tổng hòa của nghệ thuật chuẩn bị lực lượng, xác định đúng thời cơ nghìn năm có một. Cách mạng tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải là sự “ăn may” nào cả như những kẻ xấu vẫn tuyên truyền, xuyên tạc.

Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 chúng ta cũng đồng thời đấu tranh phê phán, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc sự thật lịch sử với những âm mưu, ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch và cả những sự ngộ nhận, mơ hồ trong sự nhìn nhận, đánh thiếu khách quan, cụ thể.

Ngoài ra, một số kẻ còn xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, thời đại của Cách mạng tháng Tám. Dù đang được sống và làm việc trong thời bình, nhưng một số kẻ lại tự xưng là “người yêu nước”, “người bất đồng chính kiến” đòi xét lại sự kiện lịch sử Cách Mạng Tháng Tám. Những thế lực thù địch trong và ngoài nước, những phần tử cơ hội chính trị thể hiện thái độ bất mãn, cực đoan dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, đấu tranh “vì chính nghĩa” đã đưa ra những luận điệu trơ trẽn, bỉ ổi: Thành quả Cách mạng Tháng Tám bị Đảng Cộng sản "cướp công". Chúng vu cáo đây là nguyên nhân sâu sa đưa dân tộc ta rơi vào những cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến cho đất nước bị tàn phá nặng nề, hai miền chia cắt và dẫn đến sự nghèo đói, lạc hậu. Chúng cho rằng, Cách mạng Tháng Tám là “việc không nên làm”, Việt Nam vẫn có thể đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa mà vẫn có thể giành được độc lập.

Tuy nhiên, lịch sử là thước đo của chân lý và bác bỏ mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, có thể thấy Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là điều tất yếu sẽ xảy ra, lịch sử dân tộc đã trao trọng trách lãnh đạo đất nước cho Đảng Cộng sản Việt Nam: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Chúng ta không thể giành được độc lập nếu không làm cách mạng, Cách mạng Tháng Tám không thể là “việc không nên làm”, như các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc. Chúng cho rằng, “khi thay thế Pháp, Nhật đã có chính quyền Trần Trọng Kim”, tuy nhiên, chính quyền Trần Trọng Kim chỉ là một chính quyền bù nhìn, bởi chính Trần Trọng Kim đã bày tỏ rằng: “không thể quên ơn nước Đại Nhật Bản đã giải phóng cho ta”, và tin tưởng: “trên nhờ lòng tin cậy của đức Kim Thượng (Bảo Đại), dưới nhờ sự ủng hộ của quốc dân, ngoài tin vào lòng thành thực của nước Đại Nhật Bản” để “mong nền móng xây đắp được vững vàng để cơ đồ nước Việt Nam ta muôn đời trường cửu”. Họ đã tự đặt mình vào thế đối lập với xu thế phát triển của lịch sử dân tộc và thời đại, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chứng minh khát vọng độc lập, tự chủ đã ăn sâu vào máu của mỗi người Việt Nam. Người Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, hy sinh chứ quyết không chịu đặt dưới ách cai trị của dân tộc khác. Bàn về Cách mạng Tháng Tám, sử gia người Na Uy S.Tonesson đánh giá “Cuộc cách mạng ở Việt Nam năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, không chỉ có vậy, đó còn là một cuộc cách mạng chính trị chống lại nền quân chủ thối nát, và là một cuộc cách mạng xã hội chống lại chủ đất và thực dân”.

Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc là kỷ nguyên đấu tranh vì độc lập, thống nhất, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Nó cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, nhân dân các nước Phi, Mỹ La tinh đứng lên giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám đã cho chúng ta một chân lý của thời đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc những sự kiện lịch sử trọng đại đã trở thành niềm tự hào của đất nước, của dân tộc như Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9… đều là từ các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị trong nước, những tên phản động lưu vong. Mục đích của chúng là phá hoại về tư tưởng và đại đoàn kết dân tộc, gây mất lòng tin của các thế hệ (nhất là thế hệ trẻ) đối với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, cuối cùng là lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hơn nữa, làm như vậy là chà đạp lên khát vọng của dân tộc, chà đạp lên anh linh của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc.

Những luận điệu xuyên tạc trên mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị cố tình rêu rao không có gì mới, nó đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng của nhân dân và có một chân lý: giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sẽ không bị phai mờ theo thời gian. Tuy nhiên, đây là thời điểm trước thềm Đại hội Đảng XIII, các thế lực thù địch ở trong nước và quốc tế không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt. Vì vậy, chúng ta không được mơ hồ, mất cảnh giác mà phải nhận thức rõ âm mưu, luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Đồng thời, hãy tuyệt đối nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kiên quyết không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, kích động, xúi giục thực hiện những hành vi chống phá, gây rối, mất an ninh trật tự tại địa phương./.

Nguồn tin: www.mongcai.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây